Vastuullinen sijoittaminen kansainvälisesti

Yhteiskunnallinen ja sidosryhmiltä tuleva paine kasvattaa edelleen sijoitusalan organisaatioiden tarvetta kehittää vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja. Vastuullisen sijoittamisen globaalia kehitystä kuvaa hyvin alan suurimman aloitteen, YK:n tukeman vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (Principles for Responsible Investment PRI) allekirjoittaja -määrän kasvu. PRI- periaatteet käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Englanniksi käytetään usein lyhennettä ESG (= Environmental, Social, Governance). Allekirjoittajaorganisaatiot raportoivat säännöllisesti periaatteiden toteutumisesta ja edistymisestä PRI:lle.  

Vuonna 2017 PRI- allekirjoittaneita organisaatioita oli yli 1700 organisaatiota  edustaen yli 68 biljoonan Yhdysvaltain dollarin varallisuutta. Vuonna 2022 allekirjoittaneita on globaalisti lähes 5290, joista pohjoismaisia allekirjoittajia on 350 (Suomi 60, Ruotsi 140, Norja 55, Tanska 78 ja Islanti 17). Finsifin jäsenistä 42 on allekirjoittanut PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. 

Finsif on tehnyt yhteistyötä PRI:n kanssa järjestämällä yhteistilaisuuksia jäsenille muun muassa PRI-raportoitiin liittyen. Lisäksi Finsif on ollut edustettuna maailman suurimmassa vastuullisen sijoittamisen tapahtumassa Pri In Person, vuosina 2019 ja 2022. 

PRI-periaatteet 

PRI:n allekirjoittaja sitoutuu seuraaviin kohtiin

1. Liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja 

Mahdollisia toimia: Organisaation tulisi mainita ESG-asiat sijoituspolitiikassassaan ja tukea ESG-työkalujen, analyysien ja tilastojen kehittämistä. Sekä omien että ulkopuolisten salkunhoitajien kykyä sisällyttää ESG-asioita toimintaansa kannattaa arvioida säännöllisin väliajoin ja pyytää sijoituspalvelujen tuottajia liittämään ESG-asioita tutkimuksiinsa. Lisäksi voidaan kannustaa akateemista ja muuta alaan liittyvää tutkimusta sekä tukea ESG-koulutusta sijoitusammattilaisille. 

2. Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä 

Mahdollisia toimia: Organisaation tulisi kehittää aktiivista ja julkista omistajapolitiikkaa ja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksissa. Tavoitteena on aktiivinen vuoropuhelu yhtiöiden kanssa, jonka lisäksi voidaan osallistua standardien, valvonnan ja periaatteiden kehittämiseen. Yhtiökokouksissa osakkeenomistajat voivat tehdä esityksiä ottaen huomioon pitkän aikavälin ESG näkökulman ja salkunhoitajia sekä rahastonhoitajia voidaan yrityksissä kannustaa osallistumaan ESG-vaikuttamisprojekteihin ja raportoimaan niistä. Myös yhteiset vaikuttamisaloitteet ovat hyvä väylä aktiiviseen omistajuuteen. 

3. Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia 

Mahdollisia toimia: Organisaatiot voivat pyytää yrityksiltä standardimuotoista raportointia ESG asioista (kuten Global Reporting Initiative) sekä ESG-asioiden sisällyttämistä vuosikertomuksiin. Lisäksi yrityksiltä kannattaa pyytää tietoja asiaankuuluvien normien, standardien ja kansainvälisten aloitteiden käytöstä tai käyttöönotosta sekä olla mukana tukemassa sellaisia osakkeenomistajien yhtiökokousesityksiä, jotka edistävät ESG asioiden julkaisemista. 

4. Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla 

Mahdollisia toimia: Organisaatioiden kannattaa sisällyttää ESG-asioihin liittyviä vaatimuksia palvelutuottajien valintakriteeristöön ja linjata sijoitusmandaatit, valvontaprosessit, tuottoindikaattorit ja palkitsemisjärjestelmät määriteltyjen vastuullisuuskriteerien mukaan. 

ESG:hen liittyviä odotuksia kannattaa kommunikoida sijoituspalvelujen tarjoajille aktiivisesti ja olla yhteydessä myös niihin palvelutuottajiin, jotka eivät täyttä asetettuja ESG-vaatimuksia. Sijoitustoimialalla voidaan tukea erityisesti vertailutyökalujen kehittämistä sekä valvonta- tai politiikkamuutoksia, joiden tarkoituksena on lisätä ohjeiden käyttöä. 

5. Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa 

Mahdollisia toimia: Organisaatiot voivat osallistua erilaisiin verkostoihin työkalujen ja resurssien yhdistämiseksi. Yhteistyössä kannattaa nostaa esille uudet, nousevat teemat sekä kehittää ja tukea yhteisöllisiä aloitteita. 

6. Raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä 

Mahdollisia toimia: Organisaatioiden on suotavaa kertoa avoimesti siitä, miten ESG-asiat on sisällytetty sijoitustoimintaan sekä julkaista aktiivisen omistajapolitiikan käytäntöjään ja palveluntarjoajille asetettuja vaatimuksia. Myös edistyksistä ja saavutuksista on hyvä raportoida säännöllisin väliajoin.