Sanasto

Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

Aktiivinen omistajuus –
Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta.
BREEAM –
Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method; brittiläinen vihreiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä.
CDP –
Carbon Disclosure Project; kasvihuonekaasupäästöjen raportoimiseen ja vähentämiseen tähtäävä sijoittaja-aloite.
cleantech –
Ympäristöliiketoiminta
due diligence –
Perusteellinen arviointiprosessi
eettinen sijoittaminen –
Sijoitustoimintaa, jossa sijoituskohteiden valintaa määrittävät sijoittajan omat arvot enemmän kuin odotettavissa oleva taloudellinen tuotto.
Equator Principles –
Arviointikehys, jonka avulla voidaan määritellä ja arvioida eri rahoitusprojekteihin, kuten infrastruktuuri- ja muihin teollisuushankkeisiin liittyviä sosiaalisia- ja ympäristöriskejä.
ESE-asiat –
Environmental, Social and Ethical issues; ympäristökohtaiset, sosiaaliset ja eettiset tekijät.
ESG-asiat –
Environmental, Social and Governance issues; ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat.
Eurosif –
Vastuullisen sijoittamisen eurooppalainen kattojärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä talousmarkkinoiden kautta; jäseninä eurooppalaisia eläkerahastoja, taloudellisia palveluntarjoajia, kansallisia vastuullisen sijoittamisen yhdistyksiä, akateemisia ja muita tutkimuslaitoksia sekä kansalaisjärjestöjä.
EVCA –
European Private Equity and Venture Capital Association; eurooppalaisten pääomasijoittajien ja -rahastojen yhdistys.
FiBS –
Finnish Business & Society; kotimainen yritysvastuuverkosto.
FIGBC –
Green Building Council Suomi ry; vihreän rakennusalan yhteistyöfoorumi Suomessa.
Finsif –
Finland’s Sustainable Investment Forum; Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys, toimii vastuullisen sijoittamisen edistäjänä Suomessa.
Freedom House –
Riippumaton järjestö, joka luokittelee valtioita demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumisen perusteella.
FVCA –
Suomen pääomasijoitusyhdistys
Global Compact –
YK:n aloite, jonka tavoitteena on yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen.
GRI –
Global Reporting Initiative, kansainvälinen yritysvastuun raportointimalli.
hajauttaminen –
Sijoitussalkkuun valitaan erilaisia sijoitusinstrumentteja, jolloin salkun kokonaisriski laskee.
hiilijalanjälki –
Yrityksen toiminnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt; auttaa sijoittajia ymmärtämään yrityksen toiminnan vaikutuksia ilmastonmuutokseen.
hiiliriski –
Yrityksen taseessa olevat maanalaiset öljy-, kivihiili-, tai kaasuvarannot, joista tulee arvottomia, mikäli kaikkia varantoja ei voida ottaa käyttöön ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi kahteen asteeseen.
hyväntekeväisyys –
Rahan, palvelun tai osaamisen lahjoittaminen ilman vastinetta.
ICGN –
The International Corporate Governance Network; voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka tavoitteena on edistää yritysten ja yhteisöjen hallintotapakäytäntöjä
IIGCC –
The Institutional Investors Group on Climate Change; instituutiosijoittajien ilmastonmuutokseen liittyviä asioita käsittelevä yhteistyöfoorumi.
instituutiosijoittaja –
Sijoittaa varallisuutta asiakkaiden ja edunsaajien puolesta; kuten pankit, vakuutusyhtiöt, eläkesijoittajat, säätiöt ja yhdistykset, rahastoyhtiöt jne.
integroitu sijoitustoiminta –
ESG-asioiden sisällyttäminen sijoitusprosessiin ja –päätöksentekoon.
kiistanalaiset aseet –
(engl. controversial weapons) ns. laittomat aseet; esimerkiksi maamiinat, rypäleaseet, köyhdytetyn uraanin käyttö ammuksissa, kemialliset ja biologiset aseet ja joissain tapauksissa ydinaseet.
LEED –
Leadership in Energy and Environmental Design; yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä
mikrolaina –
Pienten rahasummien lainaamista ihmisille, jotka eivät ole perinteisten määritelmien mukaan luottokelpoisia; kehitetty erityisesti kehitysmaiden köyhien aseman kohentamiseksi; mikrolainat ovat yksi muutossijoittamisen työkaluista.
Montréal Carbon Pledge –
Kansainvälinen ilmastonmuutosaloite, jossa sijoittajat sitoutuvat mittaamaan ja raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain.
normipohjainen tarkastelu –
Yritysten arviointi ja luokittelu sen perusteella, miten ne noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeus-, työelämä- ja ympäristösopimuksia sekä hyviä hallintotapakäytäntöjä.
poissulkeminen –
(engl. negative screening) negatiivinen arvottaminen; yritysten tai toimialojen karsiminen sijoitusuniversumista tiettyjen kriteerien perusteella
Portfolio Decarbonization Coalition –
Kansainvälinen ilmastonmuutosaloite, jossa sijoittajat sitoutuvat pienentämään sijoitustensa hiilijalanjäljen.
PRI –
Principles for Responsible Investment; YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.
PromisE –
Suomalainen kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä
rahastojen rahasto –
Rahasto joka sijoittaa varat toisten sijoitusrahastojen osuuksiin.
ryhmävaikuttaminen –
Ryhmä sijoittajia yhdistää voimavaransa yritysvuoropuhelun tehostamiseksi.
šariasijoittaja –
Sijoittaja, joka nostaa šaria-ohjeistuksen määräväksi tekijäksi sijoituspäätöksissä.
sijoitusuniversumi –
Potentiaalisten sijoituskohteiden joukko
sosiaalinen toimilupa –
Organisaation toiminnalla on laaja yhteiskunnan tuki ja organisaation sidosryhmät hyväksyvät toiminnan; sosiaalista toimilupaa ei voi hakea vaan se pitää ansaita.
sukuk-instrumentti –
Rahoitusinstrumentti, josta puuttuu korkokomponentti sharia-ohjeistuksen mukaisesti; koron sijaan maksetaan vuokraa.
suosiminen –
(engl. positive screening) positiivinen arvottaminen; etsitään yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja/tai tuottavat vastuullisia tuotteita tai palveluja.
temaattinen sijoittaminen –
Sijoituskohteiden valinnassa suositaan tietyillä toimialoilla toimivia tai tiettyjä tuotteita ja palveluita valmistavia yrityksiä.
toimialansa parhaat –
(engl. Best-in-class) paras verrokeista; osakevalintamenetelmä, jossa tietystä ryhmästä tai tietyltä toimialalta valitaan parhaiten menestyneet yritykset taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövastuuseen liittyvien kriteerien perusteella.
Transparency International –
Riippumaton järjestö, joka ylläpitää valtioiden korruptioindeksiä.
UNEP FI –
The United Nations Environment Programme Finance Initiative; YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja globaalin finanssialan yhteinen aloite.
universaaliomistaja –
Sijoittaja, joka omistaa laajasti eri omaisuuslajeja eri alueilta, toimialoilta ja kokoluokista pitkällä aikajänteellä; sijoittaja omistaa osuuden koko maailman sijoitusmarkkinoista.
vaikuttaminen –
(engl. engagement) aktiivinen omistajuus, omistajaoikeuksien hyödyntäminen vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseksi ja sijoitustuottojen varmistamiseksi.
vaikuttamisprosessi –
Vuoropuhelu, jossa osakkeenomistaja vaikuttaa sijoituskohteen käytökseen omistajan oikeudella tai potentiaalisen omistajan roolissa.
vaikuttavuussijoittaminen –
(engl. impact investment) sijoituksia yrityksiin, organisaatioihin tai rahastoihin, tarkoituksena tehdä mitattavissa olevaa sosiaalista ja ympäristöllistä muutosta sijoitustuottojen rinnalla; vaikuttavuussijoittamiseen kuuluu mikrorahoitus, yhteisösijoittaminen (engl. community investing) ja sosiaalisen yrittäjyyden rahastot.
varainhoidollinen vastuu –
(engl. fiduciary duty) instituutiosijoittajan vastuu tuoton tekemisestä.
vastuullinen sijoittaminen –
Sijoitustoiminta, jossa ESG-asiat sisällytetään sijoitusprosessiin ja omistajakäytäntöihin sillä näkemyksellä, että tämä edistää sijoitussalkun tuotto- ja riskiprofiilia.
yksityissijoittaja –
Sijoittaa henkilökohtaista varallisuutta.
yritysvastuu –
Näkemys, jonka mukaan yrityksillä on velvoitteita myös muita sidosryhmiä kuin omistajiaan kohtaan; strategia, jossa yritystä johdetaan ottaen huomioon ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tavoitteet taloudellisten tavoitteiden rinnalla.
Kattava sanasto PDF-muodossa