Vastuullinen sijoittaminen Suomessa

Vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaistunut niin Suomessa kuin maailmalla. Vastuullisen sijoittamisen kehitys ilmenee Suomessa esimerkiksi Finsifin jäsenmäärän kasvuna ja teema noussut osaksi yhteiskunnallista keskustelua.  Tänä päivänä Finsif on jo lähes 90 jäsenen verkosto. Finsifin toiminnan painopiste on siirtynyt teeman käsitteiden ja tunnettavuuden lisäämisestä syvempään ESG-teemojen tarkasteluun, parhaiden käytäntöjen jakamiseen tilaisuuksissa ja koulutuksissa, sekä verkostoitumiseen ja yhteistyöhön kotimaassa ja ulkomaisissa verkostoissa (Eurosif, NordicSIF-yhteistyö).  

Vastuullinen sijoittaminen on sekä valtavirtaa että suurten ristipaineiden alla vallitsevassa maailmantilanteessa. Energiakriisi ja Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat pakottaneet myös sijoittajat pohtimaan valintojaan. Myös yhteiskunnalta tuleva paine on lähivuosina institutionalisoinut Euroopan Unionin kestävän rahoituksen sääntelyn kautta. Ne koskettavat valtaosaa Finsifin jäsenistöstä. Erityisesti tiedonantovelvoiteasetus ja kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä eli EU taksonomia vaikuttavat moneen Finsifin jäseneen vastuulliseen sijoitustyön painopisteisiin.  

Markkinaselvitys vastuullisen sijoittamisen nykytilanteessa Suomessa 2022 

Finsif julkaisi marraskuussa 2022 vastuullisen sijoittamisen nykytilaa sekä suomalaisten sijoitusalan organisaatioiden käytäntöjä ja näkemyksiä koskevan markkinaselvityksen vastuullisesta sijoittamisesta. Selvitys sisältää vertailua aikaisempiin, vuosien 2019 ja 2017 markkinaselvityksiin

Kyselyn tuloksena vastuullisen sijoittamisen taustalla ovat yleisimmin organisaation arvot, mahdollisuus parempaan maineenhallintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Regulaation merkitys vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavista tekijöistä kasvatti merkitystään vuoden 2019 selvityksestä. 

Markkinaselvitys suunnattiin Finsifin jäsenistölle. Finsifin jäsenistön katsotaan edustavan kattavaa näkemystä vastuullisen sijoittamisen nykytilasta Suomessa.  Jäsenkunta koostuu Suomen sijoitusalan merkittävimmistä toimijoista, joiden yhteenlaskettavan sijoitusvarallisuuden määrä on satoja miljardeja euroja. Kyselyn vastausprosentti on 70 %. Vastanneista noin puolet (52 %) on varainhoitajia, 40 % sijoittajia ja loput palveluntarjoajia. Kysely sisältää määrällisiä ja laadullisia kysymyksiä. 

Esille nousevia aiheteemoja 

Kysymyspatteristo on laajennettu kattamaan nousevia teemoja, kuten luontokatoa sekä kestävän rahoituksen tuomaa sääntelyn ja lainsäädännön muutoksia, jotka koskettavat alan toimijoita. Luonnon monimuotoisuus nähtiin merkittävimpänä vastuullisen sijoittamisen tulevaisuuden trendinä ja fokusalueena. Lisäksi ihmisoikeuksien ja monimuotoisuuden huomioiminen näyttää olevan yhä keskeisempi teema vastuullisessa sijoittamisessa, uuden EU-sääntelyn myös edistäessä tätä kehitystä. 

Selvityksen mukaan vaikuttavuussijoittaminen on lisääntynyt, mutta avointen kommenttien perusteella se on kuitenkin menettänyt merkitystään. Sen sijaan vaikutusten ja vaikuttavuuden aikaansaaminen ns. tavanomaisten sijoitusten kautta koetaan yhä tärkeämpänä vastuullisen sijoittamisen mahdollisuutena ja seuraavana fokusalueena. 

ESG-integrointi ja poissulkeminen suosiossa 

Lähes kaikilla vastaajaorganisaatioilta löytyy vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja lähes kaikki käyttävät ainakin yhtä vastuullisen sijoittamisen lähestymistapaa. Yleisimmäksi vastuullisen sijoittamisen lähestymistavaksi nousee ESG-integrointi. Toiselle sijalle listautuu poissulkeminen. Kestävän kehityksen teemasijoitukset ja suosiminen kasvoivat lähestymistavoista eniten vuoden 2019 selvitykseen verrattuna. 

Haasteet 

Selvityksen pohjalta EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn lisääntyminen ja sen käytännön toimeenpano nousee esiin uutena keskeisimpänä haasteena. Osaamista tarvitaan lisää erityisesti EU:n kestävän rahoituksen regulaation seurantaan ja toimeenpanoon.  Sääntelyn ohella yhteismitallisuuteen sekä ESG-datan laatuun ja puutteeseen liittyvät haasteet säilyvät edelleen keskiössä. 

Myös ESG- resursseja ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tarvitaan. Vastaajajoukko, joka tarvitsee lisäresursseja vastuullisen sijoitustyöhön, kasvoi edelliseen tutkimukseen verrattuna (2019). Vastuullisen sijoittamisen osaamista kehitetään vastaajaorganisaatioiden sisällä -jopa 89 % vastaajaorganisaatioista järjestää sijoitushenkilöstölleen vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää koulutusta sisäisesti tai ostettuna palveluna. Tämä on noin kolmannes enemmän kuin vuonna 2019. 

Raportointi 

Selvityksen mukaan vastuullisen sijoittamisen raportointi on yleistynyt vuoden 2019 selvitykseen nähden ja raportoinnin keinoina hyödynnetään suullista viestintää, sekä PRI-allekirjoittaneiden tahojen osalta PRI-kehikon mukaista raportointia (PRI Principles for Responsible Investment).