Vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat

Vastuullista sijoittamista voidaan tehdä monella tavalla: ESG-integroinnin, teemasijoitusten, suosimisen, poissulkemisen, aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen sekä vaikuttavuussijoittamisen kautta. Sijoittaja voi käyttää useita lähestymistapoja.

Sopivimmat lähestymistavat riippuvat eri tekijöistä, kuten sijoitusvarallisuuden määrästä ja yleisestä sijoitusstrategiasta sekä tavoitteista, periaatteista ja vastuulliseen sijoittamiseen käytettävissä olevista resursseista. Vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat poikkeavat esimerkiksi eläkevakuutusyhtiön ja pienen säätiön näkökulmasta.

Suorat sijoitukset ja räätälöidyt sijoitusmandaatit antavat sijoittajalle hyvät mahdollisuudet omiin ESG-ratkaisuihin, kun taas rahastosijoittajalla on erilainen lähtökohta. Sijoitusrahastoja hoidetaan rahastoyhtiön perustamalla strategialla, ja sijoitushetkellä sijoittajan tulee hyväksyä rahaston sijoitusstrategia. Tällöin sijoittaja voi käyttää vastuullisen sijoittamisen lähestymistapana esimerkiksi aktiivista vuoropuhelua rahastonhoitajien kanssa. Näin rahastoyhtiöt voivat tarjota ESG-kriteerejä täyttäviä rahastoja tai päivittää olemassa olevien rahastojen vastuullisen sijoittamisen ohjeistuksia.

Vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat eivät sulje toisiaan pois, vaan sijoittaja voi käyttää eri lähestymistapoja rinnakkain.

Tarkoitukseen parhaiten sopiva lähestymistapa löytyy asiaan perehtymällä ja sisällyttämällä omat kriteerit johdonmukaisesti esimerkiksi sijoitusrahastojen valintaprosessiin.

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN LÄHESTYMISTAPOJA VOIDAAN JAKAA ERI TAVOIN JA NIIDEN KÄYTTÖ VAIHTELEE MAITTAIN. TÄMÄ KATSAUS NOUDATTAA SUURILTA OSIN PRI:N KÄYTTÄMÄÄ LUOKITTELUA JA KUVAA SUOMESSA YLEISIMPIÄ LÄHESTYMISTAPOJA:

ESG-integrointi

Kuvaus

ESG-tietoja hyödynnetään järjestelmällisesti sijoitusanalyysien ja -päätösten tekemisessä, koska niiden odotetaan vaikuttavan sijoituskohteen tuotto- ja riskiprofiiliin pitkällä aikavälillä.

Esimerkki

Integrointia käytetään esimerkiksi osake- ja yrityslainojen valinnassa. ESG-tekijät voivat liittyä yrityksen hallituksen kokoonpanoon, korruptioon, energiaintensiivisyyteen tai terveyteen, ympäristöön ja työntekijöiden turvallisuuteen.

Kestävän kehityksen teemasijoitukset

Kuvaus

Teemakohtaiset, kestävään kehitykseen liittyvät sijoitukset.

Esimerkki

Uusiutuvan energian rahasto, vihreät joukkovelkakirjat.

Suosiminen/Positive screening / Best in class / Toimialansa parhaat

Kuvaus

Sijoituskohteiksi valitaan vastuullisesti johdettuja yrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut on tuotettu kestävästi tai jotka tarjoavat niitä alan muita toimijoita kestävämmällä tavalla. ”Best in class” -lähestymistavassa suositaan yrityksiä, joiden ESG-arvosanat ovat muita paremmat

Esimerkki

Keskitetään sijoituksia yrityksiin, joiden ESG-arvosanat ovat joko tietyllä osa-alueella tai kaikilla osa-alueilla parempia kuin muilla. Valinta voi perustua omiin arviointeihin, indeksien antamaan tietoon ja/tai ESG-tutkimustahojen tekemään analyysiin.

Poissulkeminen / Negative screening

Kuvaus

Kriteereitä, joiden perusteella sijoituksia suljetaan salkun ulkopuolelle.

Esimerkki

Vältetään sijoituksia tiettyihin tuotteisiin, maihin tai toimialoihin (esim. tupakkatuotteet, aseet, pornografia, hiili) tai yrityksiin, joiden toimintatapoja pidetään vastuuttomina (esim. korruptio, lapsityövoiman käyttö, saastuttaminen, työntekijöiden oikeuksien tai ihmisoikeuksien polkeminen).

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Kuvaus

Sijoittaja hyödyntää omistajaoikeuksiaan vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseksi ja sijoitustuottojen varmistamiseksi. Toiminnan tavoitteena voi myös olla vaikuttaminen alan markkinastandardeihin ja -käytäntöihin, kuten ESG-raportointivaatimuksiin.

Esimerkki

Sijoittaja voi käydä vuoropuhelua yrityksen kanssa, osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksissa ja tehdä ehdotuksia yhtiökokoukselle tai aktivoida yhdessä muiden omistajien kanssa keskustelua vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Vaikuttamiseen voi kuulua yhteistyö muiden sijoittajien kanssa PRI:n ja Finsifin kaltaisissa organisaatioissa tai osallistuminen julkiseen keskusteluun.

Vaikuttavuussijoittaminen/Impact investing

Kuvaus

Vaikuttavuussijoittamisen eli vaikuttavuusinvestoimisen tavoitteena on sijoitustuottojen lisäksi mitattava muutos esimerkiksi yhteiskunnallisiin asioihin tai ympäristöön liittyen.

Esimerkki

Vaikuttavuussijoittamiseen liittyviä sijoitusmuotoja ovat esimerkiksi tulosperusteiset rahoitussopimukset (Social Impact Bond, SIB) sekä lainat tai pääomasijoitukset vaikuttavuustoimijoihin eli yrityksiin tai järjestöihin.